DL@daniel-law.co.il    054-7804545    09-9677932    09-9677322

תאגידים

משרדנו מעניק ליווי ויעוץ משפטי לעסקים וחברות ובכלל זה, ייסוד, הקמה ופירוק תאגידים, ליווי משפטי שוטף, עריכת הסכמים וחוזים מסחריים, לתאגידים, חברות פרטיות, עמותות ועסקים, במגוון תחומים, החל בהסכם מייסדים, ליווי בהקמה וארגון, התקשרויות בהסכמים בין בעלי המניות, מול ספקים ולקוחות, משקיעים, עובדים, זכיינים ועוד.

כמו כן, אנו מלווים ומייצגים בערכאות משפטיות, נקיטת הליכים משפטיים, הליכי גביה, פירוק ועוד. משרדנו מעניק ליווי ויעוץ משפטי שוטף לבעלי השליטה ונושאי משרה בתאגיד בהיבטים השונים של משפט מסחרי, דיני החוזים, דיני התאגידים, תביעות כספיות, ודיני עבודה באופן יומיומי.

• הקמת חברות
• פירוק חברות
• מיזוגים ורכישות
• הסכם מייסדים
• מו"מ מסחרי
• חוזים
• תכנון מס חברות


הקמת ופירוק חברה

משרדנו מלווה יחידים וחברות בעת הקמת או פירוק חברה, ליווי אישי, צמוד, יסודי ומקצועי, כדלקמן:

ההליך כולל:

הכנת כל המסמכים הנדרשים לצורך רישום חברה מקוון:
- בקשה לפתיחת חברה.
- עריכת תקנון התאגדות.
- תצהיר בעלי מניות ראשונים.
- תצהיר דירקטורים ראשונים.
- אימות חתימה על המסמכים ע"י עו"ד.
- הגשת המסמכים לרשם החברות בירושלים.
- קבלת תעודת התאגדות מקורית עם מספר ח.פ.
- קבלת תעודת התאגדות + תקנון חתומים "נאמן למקור" ע"י עו"ד.

שלבי פירוק החברה

* הגשת תצהיר כושר פירעון - החברה מגישה תצהיר לרשם החברות בדבר יכולתה לפרוע את כל חובותיה בתוך שנה מתחילת הפירוק. על התצהיר להיות חתום על ידי הדירקטורים, באישור עו"ד.

* עם קבלת התצהיר אצל רשם החברות, החברה תירשם בסטטוס: "לקראת פירוק".

* אסיפה כללית - החברה שולחת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות, כדי לקבל החלטה על פירוק חברה מרצון.

* החלטת האסיפה - אסיפת בעלי המניות מקבלת החלטה על פירוק חברה מרצון ובנוסף החלטה על מינוי מפרק. הודעה על מינוי המפרק נשלחת לרשם החברות.

* שינוי סטטוס – סגירת חברה לא פעילה. עם קבלת הודעת האסיפה, רשם החברות מעדכן את סטטוס החברה מחברה "פעילה" לחברה ב"פירוק מרצון".

* אגרת פרסום - החברה משלמת לרשם החברות בתוך 7 ימים מההחלטה על הפירוק אגרה על פרסום ההחלטה על פירוק החברה בעיתונות. זו הזדמנות לנושה שיש לו תביעות נגד החברה, בשלב הזה עליו להגיש למפרק את תביעותיו בתוך 21 ימים ממועד הפרסום.

* דו"ח המפרק - המפרק פועל לכינוס נכסי החברה, סילוק חובותיה והסרת כל השעבודים לפני חיסולה הסופי. המפרק יגיש דו"ח סופי לאסיפה הכללית של החברה.

* אגרה נוספת - החברה משלמת אגרה נוספת למחלקת רשומות במשרד המשפטים – פרסום בעיתונות על כינוס האסיפה הסופית, זה יבוצע כחודשיים לפני האסיפה.

* אסיפה סופית – דו"ח מפרק. החברה שולחת הודעה בדבר כינוס האסיפה הסופית שבה יוצג דו"ח המפרק וחיסול החברה.

* הודעה לרשם החברות - בתוך שבעה ימים מקיום האסיפה הסופית שולחים הודעה לרשם החברות על האסיפה הסופית ודו"ח המפרק.

* החברה עוברת לסטאטוס מחוסלת - לאחר קבלת הרשם את דו"ח מפרק החברה, כולל אישור המפרק על האסיפה הסופית, הוא ירשום אותה כחברה מפורקת. כעבור שלושה חודשים ממועד הרישום תיחשב החברה למחוסלת.


נייד: 054-7804545
טל: 09-9677932
פקס: 09-9677322
דוא"ל: DL@daniel-law.co.il