DL@daniel-law.co.il    054-7804545    09-9677932    09-9677322

מעמד אישי וייפוי כוח מתמשך

• עריכת צוואות
• התנגדויות לצוואות
• ירושות
• אפוטרופסות
• ייפוי כוח מתמשך


זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כשהוא לא יוכל לטפל בהם.

המסמך יכול לפרט הוראות טיפול מפורשות, כללים ותנאים עליהם יורה האדם הממנה. חשיבותו של המסמך היא גדולה, המסמך אינו נכנס לתוקף כל עוד מייפה הכוח נמצא במצב בריאותי תקין והוא כשיר מבחינה משפטית, זה מאפשר לאדם הממנה להחליט מראש כיצד יטופלו ענייניו הרכושיים והגופניים מבעוד מועד ולוודא שימומשו רצונותיו כשלא יוכל להחליט על כך בעצמו. ייפוי כוח מתמשך חוסך טיפול משפטי סבוך במצב של אי כשירות, חוסך מינוי אפוטרופוס ומאבקים משפטיים הכרוכים בכך ומאפשר וודאות ותכנון מוקדם. עו"ד דניאל לוגסי הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, ולאור חשיבותו ממליץ בחום לערוך מסמך זה בהקדם.

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם להתכונן ולקבוע כבר היום, מי יקבל עבורו החלטות ואילו החלטות תתקבלנה, במידה וחלילה הוא לא יהיה מסוגל לקבל אותן בעצמו ביום מן הימים עקב מחלה, תאונה או אובדן הכשרות המשפטית מכל סיבה שהיא.


📝ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף כאשר הלקוח לא יהיה כשיר מבחינה משפטית וייתן לנו מענה לכל תחומי החיים ומותאם לצרכים והרצונות הספציפיים של הלקוח. למשל, ניתן לתת הוראות לענייני רכוש (דירת מגורים, חשבונות בנק, זכויות פנסיוניות, מתנות, תרומות ועוד), לעניינים אישיים (אזור מגורים, אורח חיים, פעילויות חברתיות, תרבותיות ועוד) ולעניינים בריאותיים ורפואיים. ניתן להתייחס לכל הנושאים או לחלקם, ובעצם להחליט מבעוד מועד כיצד ייראו חיינו אם וכאשר נגיע למצב של היעדר כשרות משפטית בדיוק בהתאם לבחירת הלקוח מייפה הכוח.

📝ייפוי כוח נוטריוני שהעניק הלקוח לילדיו ומתיר להם לטפל בכל ענייניו האישיים והכספיים לא יכול לתת מענה במקום ייפוי כוח מתמשך.
ייפוי כוח נוטריוני, בדומה לייפוי כוח רגיל, תקף אך ורק כאשר האדם מייפה הכוח כשיר לקבל החלטות. ברגע שהכשרות המשפטית לקבלת החלטות נפגעת, יפקע תוקפו של ייפוי הכוח הנוטריוני ובדיוק באותו רגע ייכנס לתוקפו ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי הכוח היחיד אשר תקף כאשר אדם אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו או שאינו כשיר לכך.

📝צוואה היא כלי משפטי חשוב, אולם גם הצוואה אינה נותנת מענה למצב של אי כשרות משפטית.
צוואה נועדה לטפל בעיזבונו של אדם לאחר מותו, אין לה תוקף משפטי כל עוד האדם חי, גם אם איננו כשיר משפטית. צוואה מופעלת אך ורק לאחר מותו של אדם. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך נועד למצבים בהם האדם חי, אולם הוא אינו מסוגל ואינו כשיר לקבל החלטות בנוגע לעצמו ולחייו.

📝יתרון נוסף לייפוי כוח מתמשך הוא בכך שהלקוח בעצמו קובע את "מנגנון ההפעלה" של ייפוי הכוח המתמשך. כלומר הלקוח קובע כי בהתרחש מצב מסוים או בהתאם לקבלת חוות דעת של מומחה ספציפי יופעל ייפוי הכוח. בנוסף לכך, מתקיים הליך מוסדר מול האפוטרופוס הכללי שבוחן כי מנגנון ההפעלה הופעל בהתאם לרצון הלקוח, כפי שנקבע מבעוד מועד בייפוי הכוח המתמשך. בעת קרות המקרה, המנגנון מופעל באופן אוטומטי, מהיר ויעיל, ללא צורך בפניה לבית המשפט לענייני משפחה, בלא צורך במינוי אפוטרופוס ללקוח, דבר המאפשר למשפחה להתרכז בסיוע למייפה הכוח ללא ביורוקרטיה והליכים משפטיים ארוכים, מורכבים ויקרים.

📝את מי מותר למנות כמיופה כוח?
מיופה כוח יכול להיות כל אדם בגיר, מעל גיל 18, בעל כשרות משפטית (כלומר שלאותו אדם עצמו, לא מונה אפוטרופוס). כל אדם כזה שיבחר הלקוח יכול לשמש כמיופה כוח, זה יכול להיות בן / בת הזוג, אחד הילדים לבדו, חלק מהילדים או כל הילדים ביחד, זה יכול להיות אח, אחות או כל קרוב משפחה אחר, חבר, שכן או כל אדם שהלקוח סומך עליו ורוצה שיקבל את הסמכויות לדאוג לו בשעה שחלילה יהיה לא כשיר מבחינה משפטית.

📝לא כל עורך דין יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך.
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מורכב ואחד המסמכים החשובים שיכול אדם לערוך, בסיוע עורך דין, בעודו כשיר מבחינה משפטית. בשל האחריות והמורכבות של הטיפול בנושא החליט המחוקק כי רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, וקיבל הרשאה ספציפית לכך, רשאי לערוך את המסמך. על עורך הדין מוטלת האחריות והחובה להציג לאדם את כל החלופות המשפטיות הקיימות ולהסביר את המשמעות של כל החלטה במסגרת ייפוי הכוח ובהתאמה לדווח אודות כך לאפוטרופוס הכללי בעת עריכת ייפוי הכוח ואף לדאוג לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. עורך הדין מחויב לתת הסבר מלא ומפורט למיופה הכוח שהאדם מבקש למנות ולוודא שהוא מבין ונכון לקיים את רצון מייפה הכוח.

📝עו"ד דניאל לוגסי עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי ומוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון עפ"י חוק. אשמח להשיב לכל שאלה בנושא חשוב זה ולעמוד לרשותכם ולרשות יקיריכם בעת עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך.


נייד: 054-7804545
טל: 09-9677932
פקס: 09-9677322
דוא"ל: DL@daniel-law.co.il