DL@daniel-law.co.il

054-7804545

ייפוי כוח מתמשך

זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כשהוא לא יוכל לטפל בהם.

המסמך יכול לפרט הוראות טיפול מפורשות, כללים ותנאים עליהם יורה האדם הממנה. חשיבותו של המסמך היא גדולה, המסמך אינו נכנס לתוקף כל עוד מייפה הכוח נמצא במצב בריאותי תקין והוא כשיר מבחינה משפטית, זה מאפשר לאדם הממנה להחליט מראש כיצד יטופלו ענייניו הרכושיים והגופניים מבעוד מועד ולוודא שימומשו רצונותיו כשלא יוכל להחליט על כך בעצמו. ייפוי כוח מתמשך חוסך טיפול משפטי סבוך במצב של אי כשירות, חוסך מינוי אפוטרופוס ומאבקים משפטיים הכרוכים בכך ומאפשר וודאות ותכנון מוקדם. עו"ד דניאל לוגסי הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, ולאור חשיבותו ממליץ בחום לערוך מסמך זה בהקדם.